گزارش عملکرد صندوق ذخیره کارکنان از سال 1394 تا بهمن ماه سال 1398

دوشنبه, 21 بهمن 1398 14:14
بازدید: ۱۲۶

گزارش عملکرد صندوق ذخیره کارکنان از سال ۱۳۹۴ تا بهمن ماه سال ۱۳۹۸

 

 

صندوق ذخیره کارکنان بنیاد براساس مصوبه جلسه مورخ  ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ هیأت مدیره محترم بنیاد به منظور ایجاد انگیزه بیشتر و کمک به رفع نیازهای مالی کارکنان رسمی و قراردادی بنیاد از تاریخ دی ماه سال ۹۲ تشکیل گردید .

 

براین اساس مقرر شد هر ماه به میزان دو درصد از حقوق و مزایای ماهانه همکاران متقاضی کسر و به همین میزان از سوی بنیاد محاسبه و به حسابی که در این خصوص افتتاح گردیده واریز شود .

 

براین اساس هیات امنای صندوق بعنوان یکی از ارکان صندوق و بعنوان مرجع تصمیم گیری راجع به کلیه مسائل صندوق و پرداخت وام به اعضاء ، در اواخر سال ۹۴ تشکیل گردید .

 

اعضای هیات امنای صندوق متشکل از ۵ نفر ( مدیرعامل بنیاد ، معاون منابع انسانی بنیاد ، معاون مالی و اقتصادی بنیاد و دو نفر عضو با انتخاب کارکنان ستاد بنیاد ) می باشد .

 

تعداد اعضای صندوق منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۹۸ ، ۵۴۸ نفر می باشد .

 

تعداد درخواست وام هائی که تا این تاریخ در جلسات هیات امنای صندوق ذخیره کارکنان ( از بهمن ماه سال ۱۳۹۴ تا بهمن ماه سال ۹۸ ) مورد بررسی و تصویب قرار گرفته ، ۷۳۲ فقره بوده که جمع مبالغ پرداختی به اعضاء بعنوان وام  ۶۱/۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد .

 

به همکاران عزیزی که تا کنون عضو این صندوق نشده اند توصیه می شود : با ارائه درخواست از طریق نمایندگی ها ، مجتمع ها و شرکت های تابعه ، عضو صندوق شده و از مزایای صندوق ذخیره کارکنان برخوردار گردند .