فروشگاه های جدید حامی

شنبه, 06 مهر 1398 15:29
بازدید: ۸۱۶

فروشگاه های جدید حامی ( دردست ساخت و در شرف بهره برداری )فروشگاه جدید استان اصفهان
فروشگاه جدید استان تهران ( در دست ساخت )


 

 

 

 

 

فروشگاه استان بوشهر


 شروع احداث مجتمع بزرگ خدمات خودرویی حامی در شهرستان زاهدان

شروع ساخت فروشگاه جدید حامی استان کرمان

 

فروشگاه جدید استان تهراناحداث واحد اغذیه شهرستان زاهدان

 

فروشگاه شهرستان میناب استان هرمزگان