برنامه راهبردی بنیاد تعاون ((strategy plan ))

شنبه, 15 تیر 1398 11:54
بازدید: ۱۱۰۵

به نام خالق زیبایی ها

برنامه راهبردی بنیاد تعاون ((strategy plan  ))

 


 


بنیاد تعاون با توجه به منابع و امکانات با شناسایی نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدید های پیش رو نسبت به تدوین استراتژی کلان این نهاد عام المنفعه اقدام نموده است .

 

این برنامه در چارچوب رویکرد حمایتی و پرورش قابلیت های فردی و افزایش مهارت های شغلی مددجویان در زمینه های مختلف ( صنعت ، کشاورزی ، دامپروری ، بازرگانی و خدمات ) ، با چشم انداز تبدیل مددجو به یک انسان کار آفرین و ایجاد اشتغال پایدار برای زندانیان در دوران محکومیت و پس از آزادی تدوین گردیده است .

 

برنامه استراتژیک بنیاد در حوزه فعالیت ها به شرح ذیل می باشد :۱-  استفاده بهینه از منابع و امکانات در حوزه های تولیدی با محور قراردادن فعالیت های تخصصی مهارتی در راستای اشتغال و حرفه آموزی مددجویان۲-   کمک به اقتصاد ملی و مقاومتی برای تولید محصولات کشاورزی ، دامپروری از طریق توسعه صنایع کوچک و متوسط با هدف کاهش واردات و افزایش صادرات۳-       تمرکز بر روی فعالیت های انسان محور با هدف توسعه اشتغال زندانیان۴-   برنامه ریزی برای توسعه اشتغال اعزام بکار مددجویان با هدف کاهش آسیب های اجتماعی بمنظور حمایت از خانواده های زندانیان .۵-       برنامه ریزی برای توسعه اشتغال نیمه باز مددجویان با هدف کاهش جمعیت کیفری داخل زندان ها۶-   اجرای برنامه های تحول گرایانه با هدف ایجاد فرصت های شغلی بمنظور جایگزینی با مجازات های زندان با استفاده از روش توسعه پابند الکترونیک .۷-   ایجاد تعامل ما بین رده های مختلف بنیاد تعاون ، سازمان زندان ها ، قوه قضائیه و سازمان های مرتبط با فعالیت های بنیاد تعاون۸-   برنامه ریزی و اطلاع رسانی فعالیت ها و اهداف بنیاد به منظور شناسایی و جلب کمک های مردمی و مشارکت سایر بخش ها در توسعه اشتغال مددجویان .۹-  بهره برداری حداکثری از امکانات و تامین امکانات مناسب با شرایط آب و خاک و با هدف توسعه روش های نوین آبیاری .۱۰- توسعه فعالیت های کشاورزی ، باغ داری و گل خانه ای در اراضی بنیاد با هدف آموزش مددجویان ، در آمد زایی و افزایش بهره وری منابع .۱۱- توسعه و بهبود ساختار نظارتی و حمایتی بر کلیه فعالیت های نمایندگی های سراسر کشور با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدات هر نمایندگی۱۲- شناسایی فعالیت های تولیدی نمایندگی با الویت میزان و تعداد اشتغال مددجویان و سود آوری فعالیت ها در جهت جایگزینی فعالیت های پر بازده با در نظر داشتن ظرفیت اشتغال بالا نسبت به فعالیت های کم بازده .۱۳- توسعه کمی و کیفی صنایع تکمیلی و فرآوری به منظور ایجاد ارزش افزوده سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی ، دامپروری ، صنعتی و ..... با محور افزایش فرصت های شغلی مددجویان۱۴- ایجاد و توسعه روش های نوین جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی بمنظور ارتقای فعالیت های پر بازده .۱۵-   اصلاح ساختار و بهبود فرآیند اداره فعالیت های اقتصادی نمایندگی های سراسر کشور .